Logo barneveldvandaag.nl


De prestatieafspraken worden ondertekend door voorzitter A.A. van der Woude van Huurdersvereniging Barneveld, directeur-bestuurder mevrouw L. Brouwer-de Jong van Woningstichting Barneveld en de wethouders A. de Kruijf en P.J.T. van Daalen van Barneveld.
De prestatieafspraken worden ondertekend door voorzitter A.A. van der Woude van Huurdersvereniging Barneveld, directeur-bestuurder mevrouw L. Brouwer-de Jong van Woningstichting Barneveld en de wethouders A. de Kruijf en P.J.T. van Daalen van Barneveld.

Betaalbaar wonen komt dichterbij

Barneveld - Huurdersvereniging Barneveld, Woningstichting Barneveld en gemeente Barneveld hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2018-2022 over Betaalbaar wonen, Voldoende geschikte sociale huurwoningen, Duurzaamheid met kwaliteit en Prettig wonen met elkaar.

Woningstichting Barneveld continueert in de periode 2018 tot en met 2021 de bouw van totaal circa 450 sociale huurwoningen. Daarmee draagt de stichting bij aan het behoud van 20 procent marktaandeel van sociale huurwoningen binnen de totale woningvoorraad van gemeente Barneveld.

Duurzaamheid

De woningstichting werkt in overleg met Huurdersvereniging Barneveld en gemeente Barneveld aan het betaalbaar houden van haar sociale huurwoningen door een gematigd huurprijsbeleid, verlaging van woonlasten door verduurzaming en voldoende aanbod van woningen onder de aftoppingsgrenzen van de Wet op de huurtoeslag. Ook wordt hoger ingezet op het gebied van duurzaamheid. De woningstichting doet dit door de komende jaren jaarlijks bij gemiddeld 105 bestaande huurwoningen verbeteringen door te voeren, waardoor energielasten verlagen. Voor maatregelen aan de schil van de woning vraagt de woningstichting geen huurverhoging, met als doel de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Huurdersvereniging Barneveld is hier blij mee. Verder wordt er gewerkt aan een Energie Index van 1,30 in 2022. Ook wordt ervaring opgedaan met BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd) bij nieuwbouw, onder andere in Wikselaarse Eng en Holzenbosch.
De partijen voeren in 2018 gericht campagne om huurders meer energiebewust te maken via voorlichting en coaching over energieverbruik. Hierdoor kunnen zij profiteren van lagere woonlasten door energiebesparing. In te zetten kanalen zijn onder andere het spreekuur van de huurdersvereniging, het bewonersblad en voorlichting door de woningstichting en het gemeentelijke Energieloket Barneveld.

Op www.wstg-barneveld.nl staat meer informatie.

Meer berichten
Shopbox