Logo barneveldvandaag.nl


Barneveld heeft een nieuwe coalitie (Foto Theo van der Zalm)
Barneveld heeft een nieuwe coalitie (Foto Theo van der Zalm) (Foto: Theo van der Zalm)

SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA presenteren plannen

barneveld - SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord dat de kernbegrippen 'dynamisch', 'duurzaam' en 'verbonden' draagt. Het akkoord beschrijft wat de partijen belangrijk vinden en waar zij zich, samen met gemeenteraad en samenleving, voor willen inzetten.

De drie belangrijkste pijlers zijn:

Verbonden
De partijen vinden het belangrijk "dat iedereen kan en mag meedoen aan onze samenleving, zich ontplooit, naar vermogen meedoet en waar problemen vroegtijdig worden onderkend en ondervangen. Een samenleving waarin we samen leven, naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn, ook al verschillen we van elkaar." De partijen besteden bijzondere aandacht aan ouderen (Waardig Ouder Worden) en hebben oog voor de gewaardeerde inzet van culturele, sport- en andere verenigingen.

Duurzaam
De partijen nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van energie en duurzaamheid. De komende jaren vindt, om de duurzaamheidsambities te halen, een inhaalslag plaats. SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA kiezen nu voor een gevarieerde energiemix van, onder andere, zonne-energie, energie uit mestvergisters en windenergie én eventuele nieuwe mogelijkheden. Draagvlak én medebetrokkenheid/-eigenaarschap zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Dynamisch
De gemeente Barneveld blijft een dynamische gemeente met voldoende gevarieerde woningbouw, de uitbreiding van bedrijvenlocaties en een optimale bereikbaarheid – met de auto, met de fiets en met het openbaar vervoer. De partijen werken daarbij samen met inwoners, inwonersgroepen, organisaties en ondernemers; er wordt extra geïnvesteerd in burgerparticipatie, communicatie én de mogelijkheid om zaken en taken van de gemeente over te nemen (het zogenoemde 'right to challenge').


Plannen
Het hoofdlijnenakkoord biedt voldoende ruimte voor een constructieve samenwerking met de gemeenteraad waarmee de uit te werken plannen worden besproken. De meest in het oog springende plannen van de vier partijen zijn, per programma:

Programma 1 – Participatie & Ondersteuning
- Het betrekken, voor een goede koppeling tussen jeugdzorg en passend onderwijs, van het basis- en voortgezet onderwijs om thuis en school (nog) beter met elkaar te verbinden en op elkaar aan te laten sluiten;
- Het versterken van de band tussen onderwijs en bedrijfsleven om kinderen bewust te maken van en te enthousiasmeren over opleidings- en scholingsmogelijkheden om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten;
- Het in preventieve zin investeren in het voorkomen van echtscheidingen en de gevolgen ervan;
- Het vergroenen van de schoolpleinen en het (zo mogelijk) openstellen van schoolpleinen voor gebruik buiten schooltijden;
- Het verplaatsen van de tijdelijke huisvesting aan de Lijsterhof;
- Het versterken van de ondersteuning van mantelzorgers;
- Het uitvoeren van het Manifest Waardig Ouder Worden;
- Het versterken van de verbinding tussen sport, onderwijs, verenigingen, buurten en dorpen;
- Het versterken van buurtvoorzieningen (zoals buurthuizen en bibliotheken).

Programma 2 – Bedrijvigheid & Bereikbaarheid
- Het versterken van de 'dorpspromotie';
- Het (financieel en qua advies) ondersteunen van organisatoren van evenementen en activiteiten;
- Het versterken van vitale, bruisende en groene winkelgebieden;
- Het ontwikkelen van een centrumvisie voor Voorthuizen;
- Het ontwikkelen van een plan voor een betere verbinding tussen station Barneveld-Centrum en winkelcentrum via Kampstraat en Nieuwstraat;
- Het ontwikkelen van een plan voor een herinrichting van de openbare ruimte van de Kapteijnstraat (inclusief de mogelijkheid om ook hier de Kleine Barneveldse Beek zichtbaar door het gebied te laten stromen);
- Het ontwikkelen van de bedrijventerreinen Harselaar-Zuid 1b, Voorthuizen en Stroe;
- Het voortzetten van de lobby voor een totaalaanpak A1/A30, de verbreding van de A1 (tussen Hoevelaken en Apeldoorn) en de komst van een regiosprinter (incl. stations in Stroe en bij BarneveldNoord);
- Het onderzoeken van de mogelijkheid om laadpalen voor auto's en fietsen te plaatsen;
- Het versneld aanleggen van de Oostelijke Rondweg om Barneveld en het onderzoeken van de mogelijkheden voor de aanleg van een Westelijke Rondweg (incl. een ongelijkvloerse kruising van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn met de Nijkerkerweg).

Programma 3 – Woon- & Leefomgeving
- Het onderzoeken of het woningaanbod nog voldoende aansluit op de woningvraag;
- Het blijven werken aan een veilige woon- en leefomgeving, met aandacht voor de WhatsAppgroepen en Buurtwachten én de aanpak van ondermijning;
- Het ondersteunen van evenementen met een evenementen- of activiteitenbijdrage;
- Het spreiden van geluidsoverlastgevende evenementen over bestaande en nieuw aan te wijzen evenementenlocaties (waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving);
- Het blijven uitvoeren van het groenstructuurplan met een accent op het vergroenen van winkelcentra en schoolpleinen;
- Het tegengaan en openbreken van verhardingen in tuinen en de openbare ruimte;
- Het onderzoeken van de behoefte aan minidepots;
- Het experimenteren met lokale waterzuiveringsinstallaties (bijvoorbeeld op recreatieparken);
- Het verbeteren van de luchtkwaliteit (incl. het verminderen van houtstook);
- Het inzetten op een inhaalslag om de energieambities te bereiken (met gebruikmaking van een gevarieerde energiemix);
- Het onderzoeken van de toekomstige onderwijs opgave (incl. behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs);
- Het geven van een passende (financiële) ondersteuning aan (amateur)verenigingen op het gebied van kunst en cultuur;
- Het uitvoeren van het Masterplan Buitensportaccommodaties (incl. een onderzoek naar de toekomstige accommodaties in Terschuur en Kootwijkerbroek).

Programma 4 – Bestuur & Dienstverlening
- Het kwantitatief en kwalitatief op peil brengen en houden van de gemeentelijke organisatie, passend bij de omvang van de gemeente en het ambitieprogramma dat de komende jaren wordt voortgezet;
- Het inzetten op een kwalitatieve dienstverlening (waarbij oog moet blijven voor persoonlijk contact);
- Het handhaven van de lijn om de gemeentelijke belastingen niet te verhogen (met uitzondering van het vijfjaarlijkse gemiddelde inflatiepercentage).

Collegestart
Het is de verwachting dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders op donderdag 17 mei start als de wethouderskandidaten door de gemeenteraad worden benoemd. Dat zijn:
- namens de SGP: de heer A. (Aart) de Kruijf;
- namens de ChristenUnie: de heer P.J.T. (Hans) van Daalen;
- namens Pro'98: de heer A.H. (André) van de Burgwal;
- namens het CDA: mevrouw D.J. (Didi) Dorrestijn-Taal.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 "Dynamisch – Duurzaam – Verbonden" is te vinden op de website van de gemeente Barneveld (Over Barneveld / College van B&W / Coalitieakkoord).

Meer berichten
Shopbox